«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»: Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Taxes

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ

«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

Άρθρο Μόνο

1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο έχει ως εξής:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Μακροοικονομικές εξελίξεις
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ΑΕΠ, δισ. ευρώ, τρέχουσες τιμές
Ιδιωτική κατανάλωση 172,6 172,7 169,1 168,8 172,5 176,3 180,2
% μεταβολή όγκου -2,2 -4,5 -4,8 -1,2 1,1 1,2 1,3
Συνολικές επενδύσεις 32,2 33,9 31,5 31,3 32,1 34,0 36,3
% μεταβολή όγκου -13,9 -16,5 -7,1 -2,2 1,1 4,0 5,0
Δημόσια κατανάλωση 49,7 41,9 37,7 36,5 36,5 36,8 37,3
% μεταβολή όγκου 10,3 -6,5 -8,4 -4,0 -1,0 -0,3 0,3
Εξαγωγές 44,3 48,2 52,4 56,5 61,7 67,1 72,5
% μεταβολή όγκου -20,1 3,8 6,4 6,7 7,2 6,8 6,1
Εισαγωγές 69,5 67,7 67,1 66,5 69,0 73,1 76,6
% μεταβολή όγκου -18,6 -4,8 -4,2 -3,0 1,6 3,6 2,7
ΑΕΠ 235,0 230,2 225,4 228,4 235,5 242,9 251,9
% μεταβολή όγκου -2,0 -4,5 -3,5 0,8 2,1 2,1 2,7
Τιμές
ΔΤΚ (μέσα επίπεδα) (2000=100) 130,1 136,3 140,3 141,7 143,2 144,8 146,1
% μεταβολή 1,1 4,7 2,9 1,0 1,1 1,0 0,9
Αποπληθωριστής ΑΕΠ (2000=100) 130,4 133,7 135,7 136,3 137,7 139,0 140,3
% μεταβολή 1,3 2,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,9
Ισοτιμία ευρώ/$ ΗΠΑ 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
% μεταβολή -5,4 -4,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Τιμή πετρελαίου ($/βαρέλι) 61,5 80,2 112,8 112,0 100,0 100,0 100,0
% μεταβολή -36,6 30,4 40,6 -0,7 -10,7 0,0 0,0
Αγορά εργασίας
Απασχόληση, 000 άτομα, εθνικολογιστική βάση 4.758 4.658 4.509 4.495 4.536 4.568 4.604
%του πληθυσμού 42,2 41,2 39,8 39,6 39,9 40,1 40,3
Ανεργία, 000 άτομα 471,0 628,7 766,8 792,9 767,5 747,6 724,9
% του εργατικού δυναμικού, εθνικολογιστική βάση 9,0 11,5 14,5 15,0 14,5 14,0 13,6
Αμοιβές εξηρτημένης εργασίας, δισ. ευρώ 88,6 83,5 79,6 79,7 80,0 80,4 80,7
Ακαθ. λειτουργικό πλεόνασμα/μικτό εισόδημα, δισ. ευρώ 123,7 121,8 119,5 121,4 128,1 134,9 143,3
Νομισματικός τομέας
Βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 1,2 0,8
Διαφορά απόδοσης 10ετούς ομολόγου (Ελλάδας-Γερμανίας), μονάδες βάσης 200 635
Πιστωτική επέκταση (ιδιωτικός τομέας) 4,1 2,1
Εξωτερικός τομέας (% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, εθνικολογιστική βάση -10,7 -8,5 -6,5 -4,4 -3,1 -2,5 -1,6
Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, εθνικολογιστική βάση -14,0 -11,8 -10,0 -7,9 -6,6 -5,9 -5,0
Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος 173,5 178,3
Διεθνής καθαρή επενδυτική θέση -84,9 -98,2
Διεθνές οικονομικό περιβάλλον (% μεταβολή)
Παγκόσμιο ΑΕΠ -0,5 5,0 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7
ΑΕΠ Ευρωζώνης -4,1 1,8 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0
Όγκος παγκόσμιου εμπορίου(αγαθά και υπηρεσίες) -10,9 12,4 7,4 6,9 7,0 7,0 7,0
Εν.ΔΤΚ Ευρωζώνης 0,3 1,5 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7
Εκτιμήσεις αποχωρήσεων-προσλήψεων μόνιμου προσωπικούγενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015 – χωρίς παρεμβάσεις
Έτος Εκτίμηση αποχωρήσεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ)κανόνας 1:5 Εκτίμηση αποχωρήσεων (ΝΠΔΔ,ΟΚΑ και ΟΤΑ α’ και β’) Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός προσωπικού ΝΠΔΔ και ΟΤΑ )κανόνας 1:5 Σύνολοαποχωρήσεων Σύνολοπροσλήψεων
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2011 15.000 5.600 5.000 930 20.000 6.530
2012 20.000 3.000 6.600 1.000 26.600 4.000
2013 20.000 4.000 6.600 1.320 26.600 5.320
2014 20.000 4.000 6.600 1.320 26.600 5.320
2015 20.000 4.000 6.600 1.320 26.600 5.320
Εκτιμήσεις για το συνολικό αριθμό υπηρετούντος προσωπικούγενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015– χωρίς παρεμβάσεις
Έτος Εκτίμηση αριθμούπροσωπικού (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) Εκτίμηση αριθμού προσωπικού (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α’ και Β’) Εκτίμηση για αριθμό προσωπικού ορισμένου χρόνου Σύνολο
(1) (2) (3) (4) (5)
2011 540.016 124.629 41.000 705.645
2012 523.016 119.029 41.000 683.045
2013 507.016 113.749 41.000 661.765
2014 491.016 108.469 41.000 640.485
2015 475.016 103.189 41.000 619.205
Εκτιμήσεις για τον αριθμό συνταξιούχων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη2011-2015– χωρίς παρεμβάσεις
Έτος Εκτίμηση αριθμούσυνταξιούχων (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α’ και Β’) Αριθμός θανόντων Συνολικός αριθμόςσυνταξιούχων
(1) (2) (3) (4) (5)
2011 371.178 62.068 8.500 427.246
2012 391.178 68.668 8.500 451.346
2013 411.178 75.268 8.500 477.946
2014 431.178 81.868 8.500 504.546
2015 451.178 88.468 8.500 531.146

ΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ–ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ)

Α. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς χωρίς παρεμβάσεις

Εξέλιξη εσόδων – εξόδων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης περιόδου 2012-2015 κατά υποτομείς(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση
Ι. Έσοδα 50.585 54.259 55.501 54.591 54.814 54.397 54.859
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού 48.545 51.187 51.579 49.987 50.026 50.555 51.223
α. Τακτικά έσοδα 52.307 54.383 53.280 51.727 52.172 52.728 53.801
1. Άμεσοι φόροι 21.431 20.223 19.144 16.961 17.114 17.339 17.623
2.Έμμεσοι φόροι 28.293 31.043 29.657 30.245 30.834 31.447 32.101
3. Απολήψεις από Ε.Ε. 264 320 185 148 165 174 176
4. Μη φορολογικά έσοδα 2.319 2.797 4.294 4.373 4.059 3.768 3.901
β. Μη τακτικά έσοδα 1.190 1.786 2.099 1.957 1.600 1.627 1.280
γ. Επιστροφές φόρων 4.952 4.982 3.800 3.697 3.746 3.800 3.858
2. Έσοδα ΠΔΕ 2.040 3.072 3.922 4.604 4.788 3.842 3.636
α. Εισροές ΕΣΠΑ 1.734 2.634 3.192 3.616 3.842 2.910 2.730
β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ) 123 167 530 788 746 732 706
γ. Ίδια έσοδα 183 271 200 200 200 200 200
ΙΙ. Δαπάνες 84.215 75.690 81.389 81.277 86.483 88.423 92.956
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού 74.627 67.243 72.889 72.777 77.983 79.923 84.456
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6) 58.043 51.656 53.468 52.375 53.493 52.660 53.053
1. Μισθοί και συντάξεις 24.487 22.139 22.018 21.585 21.622 21.673 21.729
2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ) 17.779 15.747 17.784 16.308 17.316 16.304 16.514
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 9.326 8.107 7.773 7.906 7.865 7.969 7.805
4. Αποδόσεις προς τρίτους 6.452 5.663 5.312 5.116 5.230 5.208 5.235
5. Μη κατανεμημένες δαπάνες 0 0 0 50 50 100 100
6. Αποθεματικό 0 0 580 1.410 1.410 1.405 1.670
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση 484 827 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636
2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης 100 145 224 134 211 139 67
γ. Τόκοι 12.325 13.223 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές 1.498 375 450 350 300 300 300
ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 2.175 1.017 1.500 1.500 1.500 1.400 1.400
2. ΠΔΕ 9.588 8.447 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού -33.630 -21.431 -25.888 -26.686 -31.669 -34.026 -38.097
% ΑΕΠ -14,3% -9,3% -11,5% -11,7% -13,4% -14,0% -15,1%
ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα -21.305 -8.208 -9.886 -9.786 -11.169 -9.626 -10.097
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης -528 -4.145 458 -1.646 -1.816 -1.678 -1.584
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ 647 878 997 754 660 622 793
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ -1.593 3.059 1.211 1.368 1.866 859 1.385
Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA95 -35.104 -21.638 -23.222 -26.209 -30.959 -34.223 -37.503
Ισοζύγιο ΟΤΑ 27 -379 -564 -732 -702 -711 -722
Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA -158 -186 225 223 313 0 0
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95 -131 -565 -339 -509 -389 -711 -722
Ισοζύγιο ΟKΑ 393 369 787 -631 638 1.539 2.242
Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA -1.466 -2.357 -778 -150 -200 -200 -200
Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95 -1.074 -1.988 9 -781 438 1.339 2.042
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 -36.308 -24.191 -23.552 -27.499 -30.909 -33.595 -36.183
% ΑΕΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4%
ΑΕΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900


Β. Εξέλιξη τόκων και χρέους γενικής κυβέρνησης

Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις)(σε εκατ. ευρώ)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Τόκοι σε ταμειακή βάση 12.325 13.223 16.002 16.900 20.500 24.400 28.000
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95) 12.490 13.945 15.559 18.900 22.800 26.900 30.900
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % του ΑΕΠ 5,3% 6,1% 6,9% 8,3% 9,7% 11,1% 12,3%
Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA) -165 -722 443 -2.000 2.300 -2.500 -2.900
Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις)(σε εκατ. ευρώ)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Χρέος γενικής κυβέρνησης 298.706 328.587 364.105 399.253 432.378 465.614 501.078
ΑΕΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900
Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 127,1% 142,8% 160,6% 174,8% 183,6% 191,7% 198,9%

Γ. Στόχοι ελλειμμάτων γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί μέσω παρεμβάσεων

Δημοσιονομικό κενό ανά έτος για την περίοδο 2011-2015(σε εκατ. ευρώ)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95(βασικό σενάριο) -36.308 -24.191 -23.552 -27.499 -30.909 -33.595 -36.183
% ΑΕΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4%
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 (Στόχοι) -17.065 -14.916 -11.399 -6.385 -2.991
% ΑΕΠ -7,6% -6,5% -4,8% -2,6% -1,2%
Δημοσιονομικό κενό 6.487 12.584 19.510 27.210 33.583
% ΑΕΠ 2,9% 5,5% 8,3% 11,2% 13,3%
ΑΕΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900


Δ. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγουμένων ετών 2009-2010 και τρέχοντος έτους 2011

Σύγκριση προϋπολογισθέντων μεγεθών και αποτελεσμάτων 2009-2010(σε εκατ. ευρώ)
2009 2010
Προϋπ/σμός Πραγμ/σεις Απόκλιση Απόκλιση(% ΑΕΠ) Προϋπ/σμός Πραγμ/σεις Απόκλιση Απόκλιση(% ΑΕΠ)
Κρατικός Προϋπολογισμός
Ι. Έσοδα (1+2) 65.972 50.585 -15.387 -6,5% 57.560 54.259 -3.301 -1,4%
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) 62.272 48.545 -13.727 -5,8% 53.700 51.187 -2.513 -1,1%
α. Τακτικά Έσοδα 64.200 52.307 -11.893 -5,1% 56.950 54.383 -2.567 -1,1%
β. Μη τακτικά έσοδα 1.372 1.190 -182 -0,1% 1.400 1.786 386 0,2%
γ. Επιστροφές φόρων 3.300 4.952 -1.652 -0,7% 4.650 4.982 -332 -0,1%
2. Έσοδα ΠΔΕ (α+β+γ) 3.700 2.040 -1.660 -0,7% 3.860 3.072 -788 -0,3%
ΙΙ. Δαπάνες (1+2) 76.978 84.215 -7.822 -3,3% 82.796 75.690 6.135 2,6%
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ) 68.178 74.627 -7.034 -3,0% 72.496 67.243 4.282 1,8%
α. Πρωτογενείς δαπάνες 53.978 58.628 -4.650 -2,0% 56.846 52.627 4.219 1,8%
β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση παλαιών οφειλών τους 1.498 -1.498 -0,6% 0 375 -375 -0,2%
γ. Τόκοι 12.000 12.325 -325 -0,1% 12.950 13.223 -273 -0,1%
δ. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 2.200 2.175 25 0,0% 2.700 1.017 1.683 0,7%
2. ΠΔΕ 8.800 9.588 -788 -0,3% 10.300 8.447 1.853 0,8%
ΙΙΙ. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (Ι-ΙΙ) -11.006 -33.630 -22.624 -9,6% -25.236 -21.431 3.805 1,6%
% ΑΕΠ -4,2% -14,3% -10,1% -10,3% -9,2% 1,1%
ΙΙΙ. α. Πρωτογενές αποτέλεσμα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) 994 -21.305 -22.299 -9,5% -12.286 -8.208 4.078 1,8%
% ΑΕΠ 0,4% -9,1% -9,4% -5,0% -3,5% 1,5% 0,0%
IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ 4.350 -2.150 -6.500 -2,8% 2.465 1.384 -1.081 -0,5%
V. Χρηματοδότηση φορέων με ειδικά ομόλογα -575 0 575 0,2% -550 0 550 0,2%
VI. Εθνικολογιστικές προσαρμογές 1.390 -528 -1.918 -0,8% 595 -4.145 -4.740 -2,0%
VΙI. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (III+IV+V+VI) -5.266 -36.308 -31.042 -13,2% -22.176 -24.191 -2.015 -0,9%
% ΑΕΠ -2,0% -15,4% -13,4% -9,1% -10,5% -1,4% 0,0%
ΑΕΠ 260.248 235.017 244.233 230.173
Σύγκριση προϋπολογισμού και εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων 2011(σε εκατ. ευρώ)
2011
Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις πραγμ/σεων Απόκλιση Απόκλιση(% ΑΕΠ)
Κρατικός Προϋπολογισμός
Ι. Έσοδα (1+2) 59.482 55.501 -3.981 -1,8%
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) 55.560 51.579 -3.981 -1,8%
α. Τακτικά Έσοδα 57.520 53.280 -4.240 -1,9%
β. Μη τακτικά έσοδα 1.840 2.099 259 0,1%
γ. Επιστροφές φόρων 3.800 3.800 0 0,0%
2. Έσοδα ΠΔΕ 3.922 3.922 0 0,0%
ΙΙ. Δαπάνες (1+2) 80.339 81.389 1.051 0,5%
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε) 71.839 72.889 1.051 0,5%
α. Πρωτογενείς δαπάνες 52.673 53.468 795 0,4%
1. Μισθοί και συντάξεις 21.593 22.018 426 0,2%
2. Κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη (συμπ.πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ) 16.652 17.784 1.132 0,5%
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 7.870 7.773 -97 0,0%
4. Αποδόσεις προς τρίτους 5.978 5.312 -666 -0,3%
5. Μη κατανεμημένες δαπάνες 0 0 0 0,0%
6. Αποθεματικό 580 580 0 0,0%
β. 1. Εγγυήσεις σε φορείς γενικής κυβέρνησης 1.051 1.245 194 0,1%
2. Εγγυήσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης 145 224 79 0,0%
γ. Τόκοι 15.920 16.002 82 0,0%
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές 450 450 0 0,0%
ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 1.600 1.500 -100 0,0%
2. ΠΔΕ 8.500 8.500 0 0,0%
ΙΙΙ. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (Ι-ΙΙ) -20.857 -25.888 -5.032 -2,2%
% ΑΕΠ -9,1% -11,5%
ΙΙΙ. α. Πρωτογενές αποτέλεσμα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) -4.937 -9.886 -4.949 -2,2%
% ΑΕΠ -2,2% -4,4%
IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ 1.491 1.877 386 0,2%
ΝΠΔΔ 230 997 767 0,3%
ΟΤΑ 500 -339 -839 -0,4%
ΟΚΑ 700 248 -452 -0,2%
Ανεξόφλητες οφειλές ΟΚΑ -239 -239 0 0,0%
ΔΕΚΟ 300 1.211 911 0,4%
V. Χρηματοδότηση φορέων με ειδικά ομόλογα -420 -420 0 0%
VI. Εθνικολογιστικές προσαρμογές 2.953 878 2.075 -1,5%
VΙI. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης βάσει Π/Υ (III+IV+V+VI) -16.833 -23.552 -6.720 -3,0%
% ΑΕΠ -7,4% -10,4%
VIII. Στόχος ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης βάσει προγράμματος -17.065 -23.552 -6.487
% ΑΕΠ -7,6% -10,4% 2,9%
ΑΕΠ 225.400

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΕΠ
1. Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης 800 660 398 246 71 2.175 0,9%
1. 1 Συγκράτηση μισθολογικού κόστους με περιορισμό προσλήψεων (εφαρμογή του κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 έως το 2015), αναστολή χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ. 350 170 200 200 50 970 0,4%
1. 2 Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, περαιτέρω μείωση των αμειβόμενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων αμοιβών 130 310 0 0 0 440 0,2%
1. 3 Μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος) 245 35 28 21 21 350 0,2%
1. 4 Εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών 75 145 170 25 0 415 0,2%
2. Μειώσεις λειτουργικών δαπανών 140 90 98 223 33 584 0,2%
2. 1 Μείωση της επιχορήγησης για τη διανομή τύπου 20 20 0 0 0 40 0,0%
2. 2 Παρακράτηση 7% στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές δαπάνες όπως ΔΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας) 80 0 0 0 0 80 0,0%
2. 3 Μείωση δαπανών για προμήθεια της ΤτΕ 40 0 0 0 0 40 0,0%
2. 4 Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις προμήθειες στο δημόσιο 0 42 61 23 20 146 0,1%
2. 5 Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μισθώσεις ακινήτων) και πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 0 28 37 200 13 278 0,1%
3. Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων 491 89 102 70 19 770 0,3%
3. 1 Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 291 0 0 0 0 291 0,1%
3. 2 Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων 200 89 102 70 19 479 0,2%
4. Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 0 414 329 298 274 1.314 0,6%
4. 1 Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών 0 0 120 120 0 240 0,1%
4. 2 Σχέδια αναδιάρθρωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 0 119 28 41 147 335 0,1%
4. 3 Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων 0 25 25 25 25 100 0,0%
4. 4 Μείωση σε δαπάνες προσωπικού 0 200 75 39 38 352 0,2%
4. 5 Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων 0 70 81 72 64 287 0,1%
5. Μείωση αμυντικών δαπανών 0 200 333 333 333 1.200 0,5%
5. 1 Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών 0 0 133 133 133 399 0,2%
5. 2 Εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα (εξ αυτών 600 εκατ.ευρώ που αφορούν τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεμβάσεων) 0 200 200 200 200 800 0,3%
6. Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας 60 204 149 153 188 754 0,3%
6. 1 Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο 40 0 0 0 0 40 0,0%
6. 2 Αύξηση εσόδων νοσοκομείων με (Ι) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, (ΙΙΙ) και περιορισμός υπηρεσιών για ανασφάλιστους 20 20 10 15 75 140 0,1%
6. 3 Νέος χάρτης υγείας 0 64 64 38 38 204 0,1%
6. 4 Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών στα νοσοκομεία και τιμολόγηση ιατρικών πράξεων 0 50 75 100 75 300 0,1%
6. 5 Λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας 0 70 0 0 0 70 0,0%
7. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης 250 493 200 42 0 985 0,4%
7. 1 Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 35 208 100 42 0 385 0,2%
7. 2 Επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση 30 10 0 0 0 40 0,0%
7. 3 Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα (2011) 100 30 0 0 0 130 0,1%
7. 4 Εισαγωγή ασφαλιστικής τιμής στα φάρμακα 85 245 100 0 0 430 0,2%
8. Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών 1.008 1.260 1.025 790 400 4.483 1,9%
8. 1 Εξορθολογισμός επιδομάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ και άλλων παροχών κοινωνικών επιδομάτων 345 251 65 0 0 661 0,3%
8. 2 Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρμογή των κριτηρίων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών και επιδομάτων 330 251 130 80 50 841 0,4%
8. 3 Μείωση του εφάπαξ των συντάξεων σύμφωνα με τις εισφορές 120 130 0 0 0 250 0,1%
8. 4 Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων 50 310 200 200 100 860 0,4%
8. 5 Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1700 € πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κλπ) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1700 € 88 88 0 0 0 176 0,1%
8. 6 Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%) 50 50 100 0,0%
8. 7 Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων 25 80 120 180 220 625 0,3%
8. 8 Μείωση της δαπάνης για κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και στο κατώτατο όριο των συντάξεων άλλων ασφαλιστικών ταμείων και αυστηροποίηση των κριτηρίων δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας 0 100 50 30 30 210 0,1%
8. 9 Αξιολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων 0 0 460 300 0 760 0,3%
9. Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής 629 259 713 1.127 337 3.065 1,3%
9. 1 Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας 455 0 0 0 0 455 0,2%
9. 2 Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας 100 0 0 0 0 100 0,0%
9. 3 Αύξηση της εισφοράς ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας 74 219 4 4 4 305 0,1%
9. 4 Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ 0 40 60 185 0 285 0,1%
9. 5 Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ 0 0 150 450 0 600 0,2%
9. 6 Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής 0 0 499 488 333 1.320 0,5%
10 Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης 0 0 878 975 1.147 3.000 1,2%
10. 1 ΦΠΑ 0 0 250 244 200 694 0,3%
10. 2 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 0 0 125 244 400 769 0,3%
10. 3 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 0 0 250 244 400 894 0,4%
10. 4 Περιορισμός λαθρεμπορίου 0 0 162 146 80 389 0,2%
10. 5 Άλλοι φόροι 0 0 91 97 67 255 0,1%
11. Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα 2.450 2.880 450 300 0 6.080 2,7%
11. 1 Αξιολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών και αύξηση τεκμηρίων 100 500 300 900 0,4%
11. 2 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών 400 1.400 1.800 0,8%
11. 3 Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011 300 700 0 0 0 1.000 0,4%
11. 4 Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας 500 215 200 300 0 1.215 0,5%
11. 5 Έσοδα από αυθαίρετα 300 -200 0 0 0 100 0,0%
11. 6 Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και μείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 μέρες 150 150 0 0 0 300 0,1%
11. 7 Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών 150 -100 -50 0 0 0 0,0%
11. 8 Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 250 315 0 0 0 565 0,2%
11. 9 Αύξηση των τελών κυκλοφορίας 100 0 0 0 0 100 0,0%
11. 10 Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, μεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και πισίνες 100 -100 0 0 0 0 0,0%
11. 11 Φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών 100 0 0 0 0 100 0,0%
12. Βελτίωση αποτελεσμάτων ΟΤΑ 0 355 345 350 305 1.355 0,6%
12. 1 Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ 0 250 175 170 160 755 0,3%
12. 2 Αύξηση ίδιων εσόδων ΟΤΑ χάρη στις οικονομίες κλίμακας και την καλύτερη οργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών 0 105 120 130 145 500 0,2%
12. 3 Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας 0 0 50 50 0 100 0,0%
13. Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ 700 -196 0 0 0 504 0,2%
13. 1 Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 700 -350 0 0 0 350 0,2%
13. 2 Περιορισμός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με το ΕΣΠΑ 0 154 0 0 0 154 0,1%
0,0%
Μη κατανεμημένες παρεμβάσεις 9 277 405 547 133 1.371 0,6%
Παρεμβάσεις για κάλυψη απρόβλεπτων αποκλίσεων 0 0 0 0 1.220 1.220 0,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 6.537 6.785 5.224 5.453 4.260 28.259(1) 12,0%
ΔΑΠΑΝΕΣ 3.310 3.408 2.858 2.711 2.531 14.818 6,3%
ΕΣΟΔΑ 3.227 3.377 2.366 2.742 1.729 13.441 5,7%
ΑΕΠ 225.449 228.390 235.523 242.886 251.930

(1) Ποσό 600 εκατ. ευρώ που αφορά στις εξοπλιστικές δαπάνες (κατηγορία 5.2) που αφορά τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχει ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζεται στο σύνολο των παρεμβάσεων

II. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015
Έτος Όνομα Εκτιμώμενος χρόνος Ποσοστό του Δημοσίου Ποσοστό προςπώληση Είδος συναλλαγής
2011
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE) 2ο τρίμηνο 16.0% 10,0% Πώληση Μετοχών
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 3ο τρίμηνο 74,0% 40% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) 3ο τρίμηνο 100,0% Επέκταση Σύμβασης
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1 3ο τρίμηνο 100,0% Επέκταση Σύμβασης
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2 3ο τρίμηνο 100,0% Νέες Άδειες Παιγνίων
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 3ο τρίμηνο 74,3% 23,3% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Κρατικά Λαχεία 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 4ο τρίμηνο 74,1% 23,1% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) 4ο τρίμηνο 99,8% 99,8% Πώληση Μετοχών
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 4ο τρίμηνο 34,0% 34,0% Πώληση Μετοχών
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 4ο τρίμηνο 65,0% 55,0% Πώληση Μετοχών
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 4ο τρίμηνο 65,0% 31,0% Πώληση Μετοχών
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών
ΛΑΡΚΟ 4ο τρίμηνο 55,2% 55,2% Πώληση Μετοχών
Alpha Bank 4ο τρίμηνο 0,6% 0,6% Πώληση Μετοχών
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 4ο τρίμηνο 1,2% 1,2% Πώληση Μετοχών
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών
Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Επέκταση Σύμβασης
Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας 4ο τρίμηνο 49,0% 49,0% Πώληση Μετοχών
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) 4ο τρίμηνο 72,6% 72,6% Πώληση Μετοχών
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 4ο τρίμηνο 34,0% 34,0% Πώληση Μετοχών
Ελληνικό 1 4ο τρίμηνο 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση
Ακίνητα 1 4ο τρίμηνο 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2012
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) 1ο τρίμηνο 55,0% ³ 21% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) 1ο τρίμηνο 35,5% 35,5% Πώληση Μετοχών
Τράπεζα Πειραιώς 1ο τρίμηνο 1,3% 1,3% Πώληση Μετοχών
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE) 1ο τρίμηνο 77,3% 26,2% Πώληση Μετοχών
Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός» 1ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 1ο τρίμηνο 90,0% ³ 40% Πώληση Μετοχών
Λιμάνια 1 1ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης 2ο τρίμηνο 61,3% 27,3% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητα 2 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 3ο τρίμηνο 51,0% 17,0% Πώληση Μετοχών
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Περιφερειακά Αεροδρόμια 1 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικό 2 4ο τρίμηνο 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητα 3 4ο τρίμηνο 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ψηφιακό Μέρισμα 1 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Δικαιωμάτων
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 4ο τρίμηνο 34,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2013
Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα» 1ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Περιφερειακά Αεροδρόμια 2 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Λιμάνια 2 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητα 4 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ψηφιακό Μέρισμα 2 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Δικαιωμάτων
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης 4ο τρίμηνο 34,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2014
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητη Περιουσία 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2015
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητη Περιουσία 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

ΙIΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ME ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

A. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς με παρεμβάσεις

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015(σε εκατ. ευρώ)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση
Ι. Έσοδα 50.585 54.259 58.600 60.959 62.454 63.192 64.924
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού 48.545 51.187 54.675 56.344 57.661 59.347 61.286
α. Τακτικά έσοδα 52.307 54.383 56.225 57.783 59.507 61.220 63.564
1. Άμεσοι φόροι 21.431 20.223 20.649 20.634 21.597 22.464 23.621
2.Έμμεσοι φόροι 28.293 31.043 30.757 32.435 33.464 34.557 35.581
3. Απολήψεις από Ε.Ε. 264 320 185 148 165 174 176
4. Μη φορολογικά έσοδα 2.319 2.797 4.634 4.566 4.281 4.025 4.186
β. Μη τακτικά έσοδα 1.190 1.786 2.250 2.258 1.900 1.927 1.580
γ. Επιστροφές φόρων 4.952 4.982 3.800 3.697 3.746 3.800 3.858
2. Έσοδα ΠΔΕ 2.040 3.072 3.925 4.615 4.793 3.845 3.638
α. Εισροές ΕΣΠΑ 1.734 2.634 3.192 3.616 3.842 2.910 2.730
β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ) 123 167 530 788 746 732 706
γ. Ίδια έσοδα 183 271 203 211 205 203 202
ΙΙ. Δαπάνες 84.215 75.690 79.671 79.491 83.467 83.363 85.399
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού 74.627 67.243 71.871 71.491 75.467 75.363 77.399
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6) 58.043 51.656 52.450 51.088 51.977 50.700 50.996
1. Μισθοί και συντάξεις 24.487 22.139 21.632 20.846 20.675 20.470 20.460
2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ) 17.779 15.747 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 9.326 8.107 7.261 7.289 7.157 6.981 6.791
4. Αποδόσεις προς τρίτους 6.452 5.663 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355
5. Μη κατανεμημένες δαπάνες 0 0 0 50 50 100 100
6. Αποθεματικό 0 0 580 1.410 1.410 1.405 1.670
β. 1. Εγγυήσεις σε γενική κυβέρνηση 484 827 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636
2. Εγγυήσεις εκτός γενικής κυβέρνησης 100 145 224 134 211 139 67
γ. Τόκοι 12.325 13.223 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές 1.498 375 450 350 300 300 300
ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 2.175 1.017 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000
2. ΠΔΕ 9.588 8.447 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000
ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού -33.630 -21.431 -21.071 -18.532 -21.013 -20.171 -20.475
% ΑΕΠ -14,3% -9,3% -9,3% -8,1% -8,9% -8,3% -8,1%
ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα -21.305 -8.208 -5.069 -1.631 -1.513 1.829 2.925
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης -528 -4.145 708 -1.371 -1.041 -678 -384
Ισοζύγιο νομικών προσώπων πλην ΔΕΚΟ 647 878 1.232 1.140 1.213 1.286 1.488
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ -1.593 3.059 1.248 1.818 2.677 1.992 2.795
Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA95 -35.104 -21.638 -17.883 -16.944 -18.164 -17.571 -16.576
Ισοζύγιο ΟΤΑ 27 -379 -341 385 1.011 1.537 1.843
Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA -158 -186 225 223 313 0 0
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95 -131 -565 -117 608 1.324 1.537 1.843
Ισοζύγιο ΟKΑ 393 369 2.090 2.629 5.953 9.039 10.671
Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA -1.466 -2.357 -778 -150 -200 -200 -200
Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95 -1.074 -1.988 1.312 2.479 5.753 8.839 10.471
Μη προσδιορισμένα μέτρα 9 286 691 1.237 1.371
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 -36.308 -24.191 -16.678 -13.571 -10.396 -5.957 -2.891
% ΑΕΠ -15,4% -10,5% -7,4% -5,9% -4,4% -2,5% -1,1%
ΑΕΠ 235.017 230.173 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900


Β. Τόκοι και χρέος γενικής κυβέρνησης:

α) με παρεμβάσεις

β) με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις

Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης (σε εκατ. ευρώ)
2011 2012 2013 2014 2015
Α. Υπολογισμός τόκων με παρεμβάσεις
Τόκοι σε ταμειακή βάση 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95) 15.559 18.500 20.900 23.300 24.700
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % ΑΕΠ 6,9% 8,1% 8,9% 9,6% 9,8%
Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA) 443 -1.600 -1.400 -1.300 -1.300
Β. Υπολογισμός τόκων με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις
Τόκοι σε ταμειακή βάση 16.100 16.900 19,800 20.700 21.100
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95) 15.800 17.900 20.900 21.300 21.700
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % ΑΕΠ 7,0% 7,8% 8,9% 8,8% 8,6%
Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA) 300 -1.000 -1.100 -600 -600
ΑΕΠ 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900
Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης(σε εκατ. ευρώ)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Α. Υπολογισμός χρέους γενικής κυβέρνησης με παρεμβάσεις
Χρέος γενικής κυβέρνησης
Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 298.706 328.587 357.450 379.900 393.400 399.400 401.300
127,1% 142,8% 157,7% 166,3% 167,0% 164,4% 159,3%
Β. Υπολογισμός χρέους γενικής κυβέρνησης με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις
Χρέος γενικής κυβέρνησης
Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 298.706 328.587 352.436 364.886 371.436 364.503 351.356
ΑΕΠ 127,1% 142,8% 155,5% 159,8% 157,7% 150,1% 139,5%


ΙV. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά υπουργείο με παρεμβάσεις

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 2009-2015 ανά φορέα με παρεμβάσεις (ποσά σε εκατ. ευρώ)
Φορείς 2009 2010 2011 Π/Υ 2011 Εκτ. 2012 2013 2014 2015
1 Προεδρία Δημοκρατίας 5 5 5 5 5 5 5 5
Τ.Π. 5 5 5 5 5 5 5 5
ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Βουλή των Ελλήνων 219 198 200 198 189 184 179 174
Τ.Π. 218 198 198 196 187 182 177 172
ΠΔΕ 1 0 2 2 2 2 2 2
3 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6.667 4.291 5.633 5.166 5.347 5.650 5.703 5.625
Τ.Π. 5.510 3.492 4.923 4.658 4.738 5.041 5.094 5.016
ΠΔΕ 1.157 799 710 508 609 609 609 609
4 Εξωτερικών 457 395 374 361 347 338 325 320
Τ.Π. 450 378 356 346 331 322 309 304
ΠΔΕ 7 17 18 15 16 16 16 16
5 Εθνικής Αμυνας 6.313 4.549 4.973 4.794 4.725 4.501 4.024 3.752
Τ.Π. 4.133 3.531 3.355 3.277 3.208 2.984 2.807 2.735
Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000
ΠΔΕ 5 1 18 17 17 17 17 17
6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6.267 6.221 5.817 5.695 5.344 5.150 5.075 5.024
Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ) 6.187 6.204 5.742 5.630 5.274 5.080 5.005 4.954
ΠΔΕ 80 17 75 65 70 70 70 70
7 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 914 704 740 674 616 607 598 606
Τ.Π. 909 701 732 667 609 600 591 599
ΠΔΕ 5 3 8 7 7 7 7 7
8 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 7.480 6.988 6.863 6.530 6.362 6.221 6.105 6.044
Τ.Π. 7.131 6.683 6.283 6.009 5.841 5.671 5.554 5.494
ΠΔΕ 349 305 580 521 550 550 550 550
9 Πολιτισμού και Τουρισμού 978 726 647 566 598 585 571 562
Τ.Π. 698 599 525 454 481 468 453 444
ΠΔΕ 280 127 122 112 117 117 117 117
10 Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) 1.186 1.059 1.032 986 926 840 808 784
Τ.Π. 1.178 1.054 1.018 973 913 827 795 771
ΠΔΕ 8 5 14 13 13 13 13 13
11 Γενικές Κρατικές Δαπάνες 23.667 23.627 27.048 27.213 29.946 33.398 35.104 37.598
Τ.Π. 10.758 9.432 9.933 9.742 11.934 11.708 11.941 12.495
Τόκοι 12.325 13.223 15.920 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400
Καταπτώσεις εγγυήσεων 584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703
ΠΔΕ
12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1.775 1.593 1.455 1.340 1.220 1.218 1.192 1.082
Τ.Π. 1.237 1.222 1.055 950 824 823 797 687
ΠΔΕ 538 371 400 390 395 395 395 395
13 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 652 626 644 651 644 638 636 637
Τ.Π. 330 274 224 238 228 222 220 220
ΠΔΕ 322 352 420 413 416 416 416 416
14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 16.201 14.748 14.927 15.997 13.975 15.004 13.999 14.221
Τ.Π. (με ΟΠΑΔ) 15.935 14.054 14.322 15.408 13.378 14.407 13.401 13.624
ΠΔΕ 266 694 605 589 597 597 597 597
15 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 2.514 2.762 2.118 1.911 1.851 1.848 1.845 1.843
Τ.Π. 115 115 118 111 105 103 99 98
ΠΔΕ 2.399 2.647 2.000 1.800 1.745 1.745 1.745 1.745
16 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 3.854 3.257 3.059 2.976 3.001 2.979 2.957 2.935
Τ.Π. 769 755 839 886 842 820 798 776
ΠΔΕ 3.085 2.502 2.220 2.090 2.159 2.159 2.159 2.159
17 Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 1.669 1.202 1.641 1.628 1.398 1.389 1.383 1.379
Τ.Π. 1.669 1.202 1.551 1.546 1.312 1.303 1.297 1.293
ΠΔΕ 90 82 86 86 86 86
18 Προστασίας του Πολίτη 2.371 2.173 2.022 1.929 1.846 1.789 1.734 1.687
Τ.Π. 2.309 2.148 1.944 1.854 1.779 1.713 1.658 1.611
ΠΔΕ 62 25 78 75 76 76 76 76
19 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1.024 583 1.140 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121
ΠΔΕ 1.024 583 1.140 1.101 1.121 1.121 1.121 1.121
ΣΥΝΟΛΟ 81.454 73.717 80.339 79.722 79.491 83.468 83.364 85.400
Πρωτογενείς δαπάνες Τ.Π 59.541 52.047 53.123 52.951 51.439 52.278 51.001 51.297
Τόκοι 12.325 13.223 15.920 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400
Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση) 2.175 1.017 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000
Καταπτώσεις εγγυήσεων 584 972 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703
ΠΔΕ 9.588 8.447 8.500 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000


Β. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά κατηγορία δαπανών με παρεμβάσεις

Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις)(σε εκατ. ευρώ)
α/α Κατηγορία δαπάνης 2011 2011 2012 2013 2014 2015
Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις
Α’ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2) 21.592 21.632 20.846 20.675 20.470 20.460
1 Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές 21.542 21.582 20.816 20.645 20.440 20.430
– Μισθοί 13.873 13.997 13.164 12.793 12.390 12.175
– Συντάξεις 6.258 6.258 6.471 6.693 6.915 7.136
– Λοιπές παροχές 1.412 1.328 1.180 1.160 1.135 1.118
2 Νέες προσλήψεις 50 50 30 30 30 30
Β’ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3+4+5+6) 16.652 17.664 15.722 16.567 15.497 15.620
3 Δαπάνες περίθαλψης 61 61 61 61 58 57
4 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 13.790 14.833 12.601 13.517 12.429 12.532
-Ο.Γ.Α. 4.600 4.600 3.360 3.223 3.070 3.026
-Ι.Κ.Α. 2.310 2.910 2.303 2.870 2.444 2.544
-Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ 500 1.064 500 1.000 500 500
-Ν.Α.Τ. 1.200 1.130 1.000 1.000 1.000 1.000
-ΟΑΕΕ 800 800 800 800 800 801
-ΤΑΠ-ΟΤΕ 600 600 600 600 600 600
-Κοινωνική χρηματοδότηση 400 400 337 337 337 337
-EOΠYY 0 0 1.370 1.391 1.432 1.478
-ΟΠAΔ 1.250 1.120 870 890 890 890
-Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 29 28 26 26 26 26
-Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων 561 691 120 100 100 100
-Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-ΔΕΗ 600 600 600 600 600 600
-ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 940 890 715 680 630 630
5 Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείμματος νοσοκομείων) 1.200 1.200 1.150 1.100 1.100 1.100
6 Kοινωνική προστασία 1.601 1.570 1.910 1.890 1.911 1.932
-Επιδόματα πολυτέκνων 675 700 700 700 700 700
-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 606 575 627 648 670 692
-Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 320 295 583 542 541 540
Γ’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10) 7.870 7.261 7.339 7.207 7.081 6.891
7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 2.213 1.765 1.863 1.848 1.821 1.794
– Συγκοινωνιακοί φορείς 446 446 445 436 426 411
-Λοιπές επιχορηγήσεις 1.719 1.271 1.418 1.412 1.395 1.383
-Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής 48 48 0 0 0 0
8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.292 2.368 2.148 1.878 1.775 1.736
– Μετακινήσεις 327 309 302 164 157 151
– Λειτουργικές 865 801 784 754 699 685
– Μισθώματα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ 40 40 0 0 0 0
– Προμήθειες 671 665 615 579 539 518
-Διάφορες άλλες δαπάνες 348 513 413 346 345 347
-Δαπάνες ΝΑΤΟ 40 40 35 35 35 35
9 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.222 3.010 3.163 3.114 3.169 3.122
-Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2.487 2.355 2.560 2.510 2.570 2.630
-Επιδοτήσεις γεωργίας 735 655 603 604 599 492
10 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 143 117 165 368 317 240
-Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες 93 70 137 269 213 212
– Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών 29 27 28 28 28 28
– Δαπάνες εκλογών 20 20 0 71 76 0
Δ’. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.978 5.312 5.772 6.117 6.246 6.355
E’ Αποθεματικό 580 580 1.410 1.410 1.405 1.670
I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 52.672 52.450 51.088 51.977 50.700 50.996
II. Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους 450 450 350 300 300 300
III. ΤΟΚΟΙ (χωρίς αποκρατικοποιήσεις) 15.920 16.002 16.900 19.500 22.000 23.400
IV. ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (I+II+III) 69.042 68.902 68.339 71.777 73.000 74.696
V. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθν. Άμυνας 1.600 1.500 1.500 1.500 1.200 1.000
VΙ. Kαταπτώσεις εγγυήσεων 1.196 1.469 1.652 2.190 1.163 1.703
Εντός ΓΚ 1.051 1.245 1.518 1.979 1.024 1.636
Εκτός ΓΚ 145 224 134 211 139 67
VΙΙ. Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (IV+V+VI) 71.838 71.871 71.491 75.467 75.363 77.399


Γ. Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό στους φορείς της γενικής κυβέρνησης

Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό σε φορείς της γενικής κυβέρνησης(σε εκατ. ευρώ)
Κατηγορία δαπάνης 2009Πληρωμές 2010Πληρωμές 2011Εκτιμήσεις 2012Προβλέψεις 2013Προβλέψεις 2014Προβλέψεις 2015Προβλέψεις
1. Μεταβιβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 4.913 4.916 4.008 4.039 4.132 4.103 4.110
α. Επιχορηγήσεις 143 77 48
β. Αποδόσεις 4.770 4.839 3.960 4.039 4.132 4.103 4.110
2. Μεταβιβάσεις στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 17.639 14.766 14.498 16.687 17.765 16.710 16.928
α. Επιχορηγήσεις 11.842 10.054 10.094 12.602 13.650 12.629 12.827
β. ΟΑΠ-ΔΕΗ 758 604 600 600 600 600 600
γ. Αποδόσεις 1.886 1.682 1.784 1.501 1.530 1.547 1.566
δ. Τριμερής χρηματοδότηση 390 412 400 400 400 400 400
ε. ΕΚΑΣ 1.034 914 940 850 850 800 800
στ. Λοιπές επιχορηγήσεις 409 8 6 34 34 34 34
ζ. Επιχορηγήσεις για πολυτεκνικά επιδόματα 790 792 675 700 700 700 700
η. Χρηματοδότηση με ειδικά ομόλογα 531 300 0 0 0 0 0
3. Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία 1.515 1.047 1.731 1.500 1.400 1.400 1.400
α. Επιχορηγήσεις 72 675 1.281 1.150 1.100 1.100 1.100
β. Επιχορηγήσεις για εξόφληση παλαιών οφειλών 1.444 372 450 350 300 300 300
4. Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης 3.291 3.143 3.038 2.325 2.304 2.291 2.295
α. Επιχορηγήσεις 2.893 2.885 2.564 1.744 1.739 1.725 1.715
β. Αποδόσεις 258 113 144 149 153 155 169
γ. Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς 140 145 330 432 411 411 411
Γενικό σύνολο μεταβιβάσεων 27.359 23.871 23.275 24.551 25.600 24.504 24.733

Δ. Περιθώριο προγραμματισμού για την κάλυψη του κόστους μελλοντικών πολιτικών και σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών

Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2011-2015(σε εκατ. ευρώ)
2011 2012 2013 2014 2015
Περιθώριο (αποθεματικό) για κάλυψη σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών (περιλαμβάνεται στον πίνακα IV.A) 580 1.410 1.410 1.405 1.670
Προβλεπόμενες παρεμβάσεις για κάλυψη τυχόν επιπλέον απρόβλεπτων αποκλίσεων 0 0 0 0 1.220


V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ακαθάριστα έσοδα – έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα του κοινωνικού προϋπολογισμού

Κοινωνικός Προϋπολογισμός(σε εκατ. ευρώ)
2011 2012 2013 2014 2015
I. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης
α) IKA, OΓΑ, κλπ.
Έσοδα 46.952 46.178 47.971 49.631 50.697
Εισφορές 19.636 19.978 20.828 22.487 23.294
Ρύθμιση οφειλών 1.150 1.300 1.340 1.440 1.440
Μεταφορά από ΑΚΑΓΕ 100 150 200 200 0
Κοινωνικοί πόροι 1.329 1.814 2.114 2.264 2.335
Επιχορηγήσεις κρατ. προϋπ/σμού και αποδόσεις 14.347 12.413 12.914 12.388 12.589
Απόδοση περιουσίας 2.392 2.457 2.477 2.597 2.677
Λοιπά 7.999 8.067 8.098 8.255 8.361
Δαπάνες 44.467 43.061 42.129 41.232 41.057
Συντάξεις 25.440 25.439 25.349 25.059 24.860
Κύρια σύνταξη 21.030 21.190 21.300 21.210 21.111
Επικουρικό 4.410 4.249 4.049 3.849 3.749
Φαρμακευτικές 3.443 2.850 2.757 2.815 3.015
Παροχές ασθένειας 2.916 2.696 2.696 2.696 2.696
Προνοιακές παροχές 2.965 2.715 2.110 1.660 1.550
Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 7.233 7.271 7.327 7.384 7.435
Λοιπές 242 164 148 96 92
Αμοιβές προσωπικού 828 627 547 477 464
Διοικητικές δαπάνες 50 49 45 44 45
Πληρωμές στα νοσοκομεία 1.350 1.250 1.150 1.000 900
Ισοζύγιο (α) 2.486 3.118 5.841 8.399 9.639
β) ΟΑΕΔ, OEE, OEK
Έσοδα 4.318 3.445 3.471 3.287 3.390
Εισφορές 2.565 2.475 2.150 2.464 2.564
Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 1.527 750 1.100 600 600
Απόδοση περιουσίας 37 30 30 30 30
Λοιπά 189 190 191 193 196
Δαπάνες 4.211 4.102 3.480 2.801 2.630
Παροχές 3.694 3.701 3.085 2.417 2.252
Αντικρυζόμενες δαπάνες 180 181 181 181 181
Αμοιβές προσωπικού 217 210 204 198 192
Λοιπές 120 10 10 5 5
Ισοζύγιο (β) 107 -657 -9 486 760
Ισοζύγιο (Ι) ΟΚΑ (α+β) 2.593 2.461 5.832 8.885 10.399
II. Νοσοκομεία
Έσοδα 3.020 2.790 2.590 2.440 2.340
Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ 1.350 1.250 1.150 1.000 900
Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό 1.650 1.500 1.400 1.400 1.400
Ίδια έσοδα 20 40 40 40 40
Αντικρυζόμενα έσοδα
Δαπάνες 3.523 2.622 2.469 2.286 2.068
Φαρμακευτικές και άλλα υλικά 3.051 2.272 2.109 1.946 1.748
Λοιπές 472 350 360 340 320
Ισοζύγιο (ΙΙ) -503 168 121 154 272
Συνολικό ισοζύγιο (Ι+ΙΙ) 2.090 2.629 5.953 9.039 10.671


VI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ακαθάριστα έσοδα-έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα ενοποιημένων προϋπολογισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Τοπική αυτοδιοίκηση(σε εκατ. ευρώ)
2011 2012 2013 2014 2015
ΕΣΟΔΑ 7.301 7.936 8.368 8.635 8.800
Ασφαλιστικές εισφορές 0 0 0 0 0
Τόκοι 30 28 26 24 22
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό 3.959 4.450 4.688 4.750 4.750
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 642 659 659 659 659
Λοιπά έσοδα 2.670 2.799 2.995 3.202 3.369
ΕΞΟΔΑ 7.643 7.551 7.357 7.097 6.957
Αμοιβές προσωπικού 2.312 2.541 2.412 2.329 2.278
Συντάξεις 0 0 0 0 0
Τόκοι 100 110 110 120 120
Δαπάνες για επενδύσεις 1.324 1.313 1.286 1.259 1.233
Λοιπά έξοδα 3.906 3.587 3.549 3.389 3.326
Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) -341 385 1.011 1.537 1.843

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

I. Η λογιστική απεικόνιση των δημοσιονομικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων μαζί με την εναρμόνιση των κύριων δημοσιονομικών συνόλων της γενικής κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95).

II. Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010.»

2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015: Αιτιολογική Έκθεση

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.