«Μικροφίλμ 2014»: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή

MIKROFILM

Η ΕΡΤ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου και ειδικότερα των νέων σκηνοθετών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει πρόταση για τη συμπαραγωγή ταινιών μικρού μήκους στο πρόγραμμα «μικροφίλμ 2014».

Δεκτές προς εξέταση γίνονται προτάσεις για ταινίες μυθοπλασίας και κινουμένου σχεδίου (animation), διάρκειας κατά προτίμηση έως 15 λεπτών. Σκοπός του προγράμματος είναι, πέραν της τηλεοπτικής μετάδοσης των έργων, να υποστηρίξει κυρίως τους νέους σκηνοθέτες να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ταινίες μικρού μήκους, που θα τηρούν υψηλές καλλιτεχνικές και τεχνικές προδιαγραφές, ταυτόχρονα δε, να ενισχύσει τον τομέα των ταινιών μικρού μήκους, με προορισμό την προβολή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες και τη συμμετοχή τους σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ.

Όροι συμμετοχής: – Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο πρότασης σε κάθε περίοδο.

 • Οι ταινίες θα γυριστούν είτε σε ψηφιακό φορέα(HighDefinition), είτε σε φιλμ super 16mm είτε σε φιλμ 35mm.
 • Αποκλείεται αυτομάτως μία ταινία που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω του 49% από άλλο πρόγραμμα, ή άλλο φορέα χρηματοδότησης.
 • Η εκτέλεση της παραγωγής θα ανατίθεται στον σκηνοθέτη ή σε παραγωγό προτεινόμενο από τον σκηνοθέτη, πάντοτε με την έγκριση της ΕΡΤ.
 • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σκηνοθέτες των οποίων ταινία έλαβε χρηματοδότηση σε μετρητά ή σε τεχνικό εξοπλισμό, σε προηγούμενο πρόγραμμα «μικροφίλμ» και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Περιεχόμενο φακέλων πρότασης: – Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

 • Πλήρες σενάριο. Για την περίπτωση κινουμένου σχεδίου απαιτείται και storyboard. Η επιλογή θέματος του σεναρίου είναι ελεύθερη.
 • Σύνοψη του σεναρίου (μία σελίδα).
 • Κείμενο προθέσεως του σκηνοθέτη
 • Προϋπολογισμός. Το κόστος του blowup ή του transfer σε φιλμ θετικό 35mm (κόπια «0» & «1»), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.
 • Βιογραφικό του σκηνοθέτη και Βιογραφικό του σεναριογράφου
 • Yπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986) του σεναριογράφου για την πρωτοτυπία του σεναρίου ή αποδεικτικό εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων, αν το σενάριο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο.

Κατάθεση Προτάσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, σε έξι (6) αντίτυπα σε έντυπη μορφή και σε ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (flashmemory, CD κλπ.) ή αποστολή στο e-mail: mpapadimitriou@ert.gr. Οι προτάσεις θα γίνονται αποδεκτές, μόνον εάν οι φάκελοι είναι πλήρεις. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι ώρα 16:00μ.μ. Η κατάθεση των προτάσεων θα γίνεται στα γραφεία του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ που βρίσκονται στη διεύθυνση:

ΕΡΤ Α.Ε.

Για το Πρόγραμμα «μικροφίλμ 2014» Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή στο γραφείο της Επιτροπής Διαχείρισης Πόρων για τον Κινηματογράφο , γραφείο Τ 408, 4ος όροφος. Τ.Κ. 15342 ΑΘΗΝΑ

Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, με συστημένη αποστολή, εντός της ορισμένης προθεσμίας, με ευθύνη του αποστολέα.

Χρηματοδότηση: Η ΕΡΤ θα χρηματοδοτήσει το σύνολο των ταινιών που θα εγκριθούν ως εξής:

 • Με συνολικό ποσόν έως 280.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), καθώς και των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών (πλέον ΦΠΑ) σε μετρητά.
 • Με παροχές του Τμήματος Κινηματογραφίας της. Θα χρηματοδοτηθούν με μετρητά έως δώδεκα(12) ταινίες μικρού μήκους, ανάλογα με το ενδιαφέρον και την ποιότητα των προτάσεων που θα υποβληθούν. Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης των δώδεκα ταινιών σε μετρητά ορίζεται το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε μία.

Επίσης θα πριμοδοτηθούν έως τέσσερις(4) ταινίες (διαφορετικές από τις παραπάνω δώδεκα) μόνον με παροχές τεχνολογικού εξοπλισμού θα ενισχύονται έως και με 10.000 ευρώ μετρητά η κάθε μία. Η ΕΡΤ εδώ θα κατέχει και τα ανάλογα ποσοστά. Το ακριβές ποσό χρηματοδότησης σε μετρητά και παροχές ανά ταινία, θα καθοριστεί με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Πόρων για τον Κινηματογράφο.

Η χρηματοδότηση σε μετρητά, θα καταβληθεί στον συμπαραγωγό σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη με την έναρξη των γυρισμάτων και η δεύτερη μετά την παράδοση. Η κυριότητα της ΕΡΤ, ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού της κάθε ταινίας, θα αποτιμηθεί συνυπολογίζοντας τόσο την χρηματοδότηση όσο και την κοστολόγηση των παροχών της. Το ποσοστό της ΕΡΤ στη συμπαραγωγή τής κάθε ταινίας πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 51% και για τις περιπτώσεις ταινιών κινουμένου σχεδίου (animation) όχι λιγότερο του 41% Κάθε συμπαραγωγός μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία πρόταση σε κάθε περίοδο.

Παροχές Κινηματογραφίας ΕΡΤ: Για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων, η ΕΡΤ δύναται να συμμετάσχει εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα κατά τον χρόνο εκτέλεσης της παραγωγής, με τις παρακάτω παροχές:

Μηχανήματα και Συνεργείο Λήψης

Έγχρωμο αρνητικό φιλμ 16mm

Εμφάνιση αρνητικού

Κοπή Αρνητικού

Μεταγραφές ήχου

Μοντάζ (AVID)

Τίτλοι – Τρικέζα

Ηχοληψία-Μιξάζ

Στις παροχές συμπεριλαμβάνονται επίσης, τυχόν υπερωρίες και εκτός έδρας προσωπικού, το οποίο συμμετέχει στις παραπάνω εργασίες. Οι παροχές θα δίνονται από το Τμήμα Κινηματογραφίας, έως του ποσού των 220.000ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Οι παροχές θα εκτιμώνται ανάλογα με τις ανάγκες των ταινιών.

Αξιολόγηση και Επιλογή: Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει ως εξής:

Η επιτροπή θα εξετάσει το σύνολο των προτάσεων και θα καταλήξει στην τελική επιλογή των δώδεκα σεναρίων που θα χρηματοδοτηθούν έως 20.000 ευρώ το ένα καθώς και τα τέσσερα που θα πριμοδοτηθούν με τεχνικό εξοπλισμό έως 10.000 ευρώ μετρητά το καθένα. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να ανακοινωθούν τουλάχιστον μέχρι την Δευτέρα15 Απριλίου 2013.

Κύριο κριτήριο των προτάσεων θα είναι η δραματουργική επάρκεια του σεναρίου, η διαφαινόμενη αισθητική αξία της ταινίας και ο ορθολογισμός του προϋπολογισμού. Οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι των προτάσεων που θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν Εργαστήριο Σεναρίου που θα γίνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακού Κινηματογράφου και με την καθοδήγηση ειδικών αναλυτών, για την περαιτέρω δραματουργική επεξεργασία και βελτίωση των σεναρίων τους. Η συμμετοχή στο Εργαστήριο Σεναρίου είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περατωθεί το αργότερο μέχρι 20 Ιουνίου 2013. Από την επόμενη ημέρα θα μπορεί να αρχίσει η παραγωγή της ταινίας.

Πληροφορίες: Γραφείο Επιτροπής Διαχείρισης Πόρων για τον κινηματογράφο-1,5%

Υπεύθυνη κα Μαρία Παπαδημητρίου

Τηλέφωνο: 210 6092508

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.