Η πρόταση του Δήμου Αθηναίων για τα θέατρα | Όπως ανακοινώθηκε από τον Γιώργο Καμίνη με επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών

Kaminis

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/07/2013 

Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τα θέατρα ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη. Στο περιεχόμενό της αναφέρεται στη σύσταση της ομάδας εργασίας «με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με αντικείμενο τη σύνταξη νομοθετικής πρότασης για τη λειτουργία των θεάτρων. Η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και η πρόταση έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Και συνεχίζει:

«Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί να δώσει μια επείγουσα μεν, μεταβατικού χαρακτήρα όμως, λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να αντιμετωπίσουμε με ολοκληρωμένο τρόπο.
»Ηδη πλησιάζει η έναρξη της νέας θεατρικής περιόδου. Ο ισχύων αναχρονιστικός νόμος του 1937 πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε οι θεατρικές σκηνές και επιχειρήσεις να λειτουργήσουν νόμιμα κατά τη νέα χειμερινή σεζόν. Γι’ αυτό και σας επισυνάπτω το κείμενο της πιο πάνω πρότασης και παρακαλώ για την άμεση προώθησή της στο Κοινοβούλιο».

Η ομάδα εργασίας συστάθηκε μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα φλέγον θέμα: τη λειτουργία πολλών θεατρικών χώρων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού στην Αθήνα χωρίς την κατοχή της σχετικής άδειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, «η παραπάνω κατάσταση σήμαινε ότι, έως σήμερα, δεν είχε ασκηθεί καμία ελεγκτική αρμοδιότητα κυρίως σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού στους χώρους αυτούς. Διαπιστώθηκε, όμως, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν πρακτικά εφικτή η έκδοση αδείας λειτουργίας, παρ’ ότι θα ήταν δυνατή η τήρηση επαρκών μέτρων για την ασφάλεια εργαζομένων και κοινού, εξ αιτίας είτε των ιδιαιτέρως δύσκαμπτων και αυστηρών διατάξεων που ίσχυαν για τα θέατρα που είναι κατασκευασμένα πριν το 1988, είτε των διατάξεων για χρήσεις γης που είχαν εκδοθεί για ορισμένα τμήματα του ιστορικού κέντρου του Δήμου Αθηναίων. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής θεωρήθηκε σκόπιμη η προετοιμασία, από την ομάδα εργασίας, μιας νομοθετικής πρότασης, η οποία θα απλοποιούσε το σύστημα αδειοδότησης των θεατρικών χώρων διατηρώντας, όμως ένα ουσιαστικό επίπεδο ασφαλείας για τους θεατές και το κοινό.

»Διαπιστώθηκε επίσης ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέατρα και τους κινηματογράφους είναι πεπαλαιωμένο, καθώς στηρίζεται σε νομοθετήματα που αποσκοπούσαν στον ουσιαστικό έλεγχο του περιεχομένου των έργων περισσότερο παντός άλλου. Επίσης, η διαδικασία έκδοσης καινούργιας άδειας σε κάθε αλλαγή παράστασης ήταν εντελώς περιττή. Αλλά και σοβαρό πρόβλημα στην έκδοση αδειών διαπιστώθηκε για τις περιοχές, για τις οποίες έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα (όπως το Μεταξουργείο), που απαγορεύουν χρήσεις που σχετίζονται με συνάθροιση κοινού. Ωστόσο, η λειτουργία θεατρικών χώρων και άλλων χώρων τέχνης δεν προκαλεί όχληση στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών, δεν αλλοιώνει τον αρχιτεκτονικό και αισθητικό χαρακτήρα τους, αλλά αντιθέτως τους δίνει μία νέα ζωτικότητα, της οποίας η διατήρηση είναι κρίσιμη. Διαπιστώθηκε επίσης η λειτουργία πολυχώρων, δηλαδή χώροι στους οποίους μπορούν παράλληλα να διενεργούνται διάφορες παραστάσεις αλλά και άλλα οπτικοακουστικά δρώμενα και μορφές τέχνης.

»Τέλος, πολλές από τις παραστάσεις γίνονται για περιορισμένο κοινό, σε μικρούς χώρους. Ωστόσο, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε πολλές περιπτώσεις οι χώροι αυτοί έπρεπε να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγαλύτερους χώρους με πολύ περισσότερους θεατές και, μάλιστα, χωρίς τη δυνατότητα αποκλίσεων από τις πολύ αυστηρές σχετικές ρυθμίσεις».

Ετσι, το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο «επιχειρεί μία ελαστικοποίηση του τυπικού πλαισίου αδειοδότησης όχι μόνο των θεάτρων, αλλά και του συνόλου των χώρων, στις οποίες συναθροίζεται το κοινό, προκειμένου να παρακολουθήσει οπτικοακουστικές παραστάσεις. Κυριαρχούν η απλοποίηση και η ελαστικότητα. Ειδικότερα, προκρίνεται ένα σύστημα μόνιμης αδειοδότησης του χώρου (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας), η οποία δεν χρειάζεται να τροποποιείται ή να αλλάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο όταν δίνεται άλλη παράσταση. Η αδειοδότηση αφορά τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά όπως και την πυροπροστασία του χώρου και παρέχεται μία φορά, ενώ ο πυροσβεστικός έλεγχος είναι περιοδικός ανά τριετία, όπως και η πιστοποίηση της τήρησης των σχετικών πολεοδομικών διατάξεων με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της άδειας, συνυπογραφόμενη από διπλωματούχο μηχανικό ή με αίτημα ελέγχου προς τη Πολεοδομία. Ακόμη, καθιερώνεται και η άδεια παράστασης για τις περιπτώσεις που μία παράσταση δίνεται σε χώρο, ο οποίος δεν διαθέτει τη (μόνιμη) άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης. Επίσης, η ευθύνη αδειοδότησης περνά καθαρά στους Δήμους με τη συνδρομή της πολεοδομίας τους και της πυροσβεστικής υπηρεσίας».

«Τέλος», συνεχίζει η ανακοίνωση, «βασική πρόβλεψη είναι ότι η αδειοδότηση μπορεί να χορηγηθεί, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας οποιουδήποτε εκ των νομοθετημάτων που έχουν θέσει σχετικούς όρους και παρέχεται η δυνατότητα για αποκλίσεις μετά από αιτιολογημένη γνώμη για τα μέτρα πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο χαρακτήρας της νομοθετικής αυτής πρότασης είναι προσωρινός, καθώς ο πλήρης εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, σε συνδυασμό με μία επανεξέταση των κριτηρίων ασφαλείας και την κατάταξή τους αναλόγως των θεατών που μπορούν να παρακολουθήσουν μία παράσταση, είναι μία εργασία που απαιτεί τεχνογνωσία που εκφεύγει των ορίων της ομάδας εργασίας που συνέστησε ο Δήμαρχος. Για το λόγο αυτό και εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της πρότασης οι κινηματογράφοι, πλην της διατάξεως που προβλέπει την κατάργηση της επιτροπής του ν.δ. 446/1937».

Εισηγητική έκθεση

Ειδικότερα, στο άρθρο 1 ορίζεται ο σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου. Στο άρθρο 2 περιέχονται οι ορισμοί των όρων που απαντώνται στο προτεινόμενο νομοθέτημα. Το άρθρο 3 παρέχει το γενικό πλαίσιο αδειοδότησης που εφαρμόζεται στις θεατρικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις. Το άρθρο 4 ορίζει την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου και την άδεια παράστασης. Το άρθρο 5 περιέχει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων, οι οποίες βασίζονται σε ήδη ισχύουσα νομοθεσία που αποκρυσταλλώνει την εμπειρία και τη γνώση όσον αφορά την ασφάλεια εργαζομένων και κοινού και την πυροπροστασία του χώρου, ενώ το άρθρο 6 επεκτείνει τις ίδιες προϋποθέσεις για την (κατά περίπτωση) χορηγούμενη άδεια παράστασης. Το άρθρο 7 ενσωματώνει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, επιτρέποντας την κατά παρέκκλιση από τις τυπικές διατάξεις λειτουργία χώρων, εφ’ όσον με αιτιολογημένη κρίση προκύπτει ότι πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις ασφαλείας για εργαζομένους και κοινό. Το άρθρο 8 ορίζει ότι τα σχετικά με τις υγειονομικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και το άρθρο 9, εκτός από κάποιες καταργούμενες διατάξεις, ορίζει την προσωρινότητα του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, διευκρινίζει την εξαίρεση των κινηματογράφων από το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπει την κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί χρήσεων γης λειτουργία θεατρικών χώρων με λίγους σχετικά θεατές στις περιοχές, όπου ισχύουν τα ειδικά π.δ. χρήσεων γης, καθώς και τη διαδικασία για θέσπιση οριστικού νομοθετήματος για τα θέατρα.

Η Νομοθετική πρόταση του δήμου Αθηναίων για τους θεατρικούς χώρους έχει αναλυτικά ως εξής:

Άρθρο 1 – Σκοπός ρυθμίσεων

 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις για την αδειοδότηση χώρων συνάθροισης κοινού, στους οποίους μπορούν να δίνονται θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή να παρουσιάζονται άλλες, παρεμφερείς μορφές τέχνης, ιδίως οπτικοακουστικής, καθώς και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
 2. Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, η διασφάλιση της υγιεινής και η αποτροπή της όχλησης των κατοίκων και των επιχειρήσεων πέριξ των χώρων των παραστάσεων.

Άρθρο 2 – Ορισμοί

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου (ή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας): η εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία πιστοποιείται ότι ένας χώρος διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (πολεοδομικά – χρήση γης, κύρια χρήση, περιβαλλοντικοί όροι όπου απαιτούνται, ηχομόνωση, πυροπροστασία κ.λπ.) για να φιλοξενήσει παραστάσεις με ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, τηρώντας τις προδιαγραφές υγιεινής και χωρίς να προκαλεί όχληση στους περιοίκους, προσδιορίζοντας και το μέγιστο πληθυσμό του.

Άδεια παράστασης: η εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία πιστοποιείται ότι μία παράσταση που θα δοθεί σε χώρο, στεγασμένο ή υπαίθριο, που δεν διαθέτει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, τηρώντας τις προδιαγραφές υγιεινής και χωρίς να προκαλεί όχληση στους περιοίκους.

Παράσταση: οποιαδήποτε θεατρική, μουσική ή άλλη παρεμφερής εκδήλωση τέχνης, ιδίως οπτικοακουστικής.

Μέγιστος πληθυσμός: ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσώπων (εργαζομένων – κοινού) σ’ ένα χώρο ή για μία παράσταση βάσει των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας.
Θεωρητικός πληθυσμός: ο αριθμός προσώπων (εργαζομένων – κοινού) που λαμβάνεται υπ’ όψει για την εκτίμηση των ληπτέων μέτρων ασφαλείας.
Χώρος παραστάσεων (ή χώρος): το ακίνητο ή διακριτό μέρος ακινήτου που έχει λειτουργική ενότητα και στο οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίδεται η παράσταση ή ο υπαίθριος χώρος, στον οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίνεται η παράσταση.
Πολυχώρος: ακίνητο ή σύμπλεγμα ακινήτων, το οποίο περιέχει περισσότερους του ενός χώρους παραστάσεων.

Άρθρο 3 – Επιτρεπόμενες παραστάσεις

 1. Παράσταση επιτρέπεται να γίνεται σε χώρο, ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί προς τούτο και μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου. Κατ’ εξαίρεση, παράσταση επιτρέπεται να γίνει και σε μη αδειοδοτημένο χώρο, εφ’ όσον χορηγηθεί άδεια παράστασης.
 2. Σε περίπτωση πολυχώρου, η άδεια εκδίδεται για κάθε χώρο χωριστά.
 3. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή άδεια παράστασης για παραστάσεις που δίνονται σε αδειοδοτημένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο των 50.

Άρθρο 4 – Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου και άδεια παράστασης

 1. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου εκδίδεται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή μισθωτή του χώρου. Η άδεια έχει αόριστη διάρκεια, αλλά οι προϋποθέσεις της χορήγησής της ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη ή και σε περίπτωση καταγγελίας ή διαπίστωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο τυχόν παράβασης των όρων της χορήγησής της. Επίσης, η διατήρηση των προϋποθέσεών της από πολεοδομικής πλευράς βεβαιώνεται κάθε τρία χρόνια με υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια, με υποχρεωτική συνυπογραφή διπλωματούχου μηχανικού.Εναλλακτικά, ο δικαιούχος της άδειας μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της τήρησης των πολεοδομικών προϋποθέσεων από την υπηρεσία Πολεοδομίας του αντίστοιχου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
 2. Σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου ή του προσώπου του μισθωτή η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως ως προς το όνομα του δικαιούχου αυτής εντός έξι (6) μηνών. Η τροποποίηση της άδειας, κατά τα ανωτέρω, γίνεται χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου και με μόνη την προσκομιδή των εγγράφων που πιστοποιούν τη μεταβολή στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή του χώρου.
 3. Η άδεια παράστασης καθορίζει τον χώρο που αφορά, καθώς και τη διάρκειά της και εκδίδεται από τον οικείο ΟΤΑ μετά από αίτηση του επιχειρηματία/ εκμεταλλευτή της παράστασης.
 4. Η άδεια χώρου και η άδεια παράστασης αναφέρουν υποχρεωτικά τον αντίστοιχο μέγιστο πληθυσμό.
 5. Η άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας εκδίδεται επ’ ονόματι του κυρίου ή του μισθωτή του χώρου. Η άδεια παράστασης εκδίδεται επ’ ονόματι του εκμεταλλευτή της παράστασης.

Άρθρο 5 – Ουσιαστικές προϋποθέσεις για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου και παρεκκλίσεις

 1. Για να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ενός χώρου, ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής του, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις είτε του β.δ. της 15/17 Μαΐου 1956 (πλην των καταργουμένων με το παρόν), είτε της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981, είτε του π.δ. 71/1988, και ιδίως του άρθρου 10 αυτού.
 2. Ειδικά ως προς τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 10 π.δ. 71/1988 επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας με έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπό τις παρακάτω ειδικότερες προϋποθέσεις:
  α. σε κτίρια στα οποία ήδη λειτουργούν χώροι συνάθροισης κοινού – θέατρα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση προς ορισμένους όρους αυτού, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του κοινού, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών και ενεργητικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Τυχόν απορριπτική απόφαση της ως άνω επιτροπής δύναται να προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή μισθωτή με ένσταση που υποβάλλεται εντός 30 ημερών, στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από το Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Σε αυτοψίες που διενεργούνται από τις παραπάνω επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο αιτών ιδιοκτήτης ή μισθωτής με τεχνικό σύμβουλο, εάν το επιθυμεί.
  β. σε χώρους συνάθροισης κοινού που πρόκειται να λειτουργήσουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση χορήγηση αδείας λειτουργία με τη διαδικασία που αναφέρεται στην αμέσως προηγούμενη υποπαράγραφο με αποκλίσεις στις ειδικότερες διατάξεις των υποπαραγράφων 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 και 2.2. της παρ. 2, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. και 3.5. της παρ. 3., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.10 και 5.2.2. της παρ. 5 και 6.2.1.3 και 6.2.2. της παρ. 6 του άρθρου 10 π.δ. 71/1988, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του κοινού, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών και ενεργητικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
 3. Για χώρους με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο των 50 ατόμων τα μέτρα πυροπροστασίας υποδεικνύονται κατά περίπτωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και δεν μπορούν να είναι αυστηρότερα των διατάξεων που μνημονεύονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 4. Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό πυροπροστασίας που εκδίδει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Άρθρο 6 – Ουσιαστικές προϋποθέσεις για άδεια παράστασης και παρεκκλίσεις

Άδεια παράστασης χορηγείται από τον οικείο ΟΤΑ, εάν οι συνθήκες και, ειδικότερα, ο χώρος στον οποίον η παράσταση πρόκειται να δοθεί πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας που ισχύουν για τους χώρους.

Άρθρο 7 – Κατά παρέκκλιση χορήγηση αδείας σε ήδη λειτουργούντα θέατρα

Σε θέατρα που ήδη λειτουργούν κατόπιν πράξεως της Διοικήσεως, με την οποία είχε δημιουργηθεί δικαιολογημένη εμπιστοσύνη ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί κατά παρέκκλιση να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, εφ’ όσον κατ’ αιτιολογημένη κρίση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διασφαλίζονται οι βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας των εργαζομένων και του κοινού.

Άρθρο 8 – Υγειονομικές διατάξεις

Οι ισχύουσες υγειονομικής φύσεως διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν για τους χώρους συνάθροισης κοινού.

Άρθρο 9 – Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

 1. Ιδιοκτήτες ή μισθωτές χώρων παραστάσεων που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαθέτουν ισχύουσα άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για θεατρικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις οφείλουν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλουν αίτηση για τη μετατροπή της αδείας τους σε άδεια λειτουργίας κι εγκατάστασης χώρου στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή του χώρου προσκομίζοντας την ισχύουσα άδεια και συμβόλαιο κτήσεως ή μισθωτήριο συμφωνητικό του χώρου. Η αίτηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε παράβολο ή τέλος και θεωρείται δεκτή, εάν δεν υπάρξει αιτιολογημένη απάντηση εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους από τον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αιτιολογημένα μόνο για έλλειψη είτε της υφισταμένης αδείας είτε δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κυριότητα ή μίσθωση του χώρου. Ιδιοκτήτες ή μισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεατρικές, κινηματογραφικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς άδεια οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να λάβουν προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου.
 2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για χρήσεις γης, η χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας σε θέατρα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εφ’ όσον ο μέγιστος πληθυσμός τους δεν ξεπερνά τα 150 άτομα και διασφαλίζεται ότι με τη λειτουργία τους α. δεν προκαλείται όχληση στους περιοίκους, β. δεν αλλοιώνεται η αισθητική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής όπου ευρίσκονται.
 3. Καταργούνται οι επιτροπές των ν.δ. 445 και 446/1937(όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί με νεότερες διατάξεις)και η αδειοδότηση των χώρων και των παραστάσεων γίνεται με διαδικασία όμοια με αυτήν των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ν. 3463/2006 καιΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1./21220 – ΦΕΚ Β’ 2496/4-11-2011, όπως εκάστοτε ισχύουν). Η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος αποδεικνύεται με την υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν την άδεια οικοδομής/ άδεια δόμησης, άλλως με την υποβολή τοπογραφικού και κατόψεως του χώρου, καθώς και με πιστοποιητικό πυροπροστασίας που ζητείται αυτεπαγγέλτως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης, καταργείται κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος, εφ’ όσον δεν διατηρείται ρητά με τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων.
 4. Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν για τους κινηματογράφους, πλην της αμέσως προηγουμένης παραγράφου.
 5. Συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού που έχει αρμοδιότητα για θέματα Πολιτισμού, επιτροπή για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών. Η αποστολή της είναι η κωδικοποίηση και η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της τέχνης με παράλληλη διασφάλιση των όρων ασφαλείας, υγιεινής και αποτροπή της όχλησης. Αποτελείται από ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό που έχει αρμοδιότητα για θέματα Πολιτισμού, ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό που έχει αρμοδιότητα για θέματα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εσωτερικών, ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ένα νομικό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και δύο εκπροσώπους των επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και εργαζομένων στα θέατρα, τους κινηματογράφους και τις λοιπές οπτικοακουστικές τέχνες, με τους αναπληρωτές τους, που επιλέγονται κατά την κρίση του Υπουργού που έχει την αρμοδιότητα για τον Πολιτισμό.

http://www.tovima.gr/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: