ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή

ELLINIKO-KENTRO-KINHMATOGRAFOY

Α.Π.: 2522

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.

Δημοσίευση: 12.5.2015
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.5.2015 ώρα 16.00

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.), μετά την υπ’ αριθμ. 1350/8.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΡ.ΑΝ.ΥΠ./120708/3151/7.5.2015 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μη αποδοχής της υπ’ αριθμ. πρωτ. 179896/30.10.2014 πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010).
Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου.
Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.
Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους.
(β) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ., των εγκεκριμένων προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού.
(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.
(ε) Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Κ. δικαστικά και εξώδικα.
(στ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Κ.
(ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.
(η) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
(θ) Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Κ.Κ., ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησής τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.
(ι) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.
(ια) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ε.Κ.Κ. και κάθε Διεύθυνσής του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.
(ιβ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηματογραφικού Έργου.
(ιγ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση βεβαίωσης για τον συντελεστή ενίσχυσης Κινηματογραφικού Έργου.
(ιδ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς.

Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους Διευθυντές του Ε.Κ.Κ. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει σε αυτούς ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή πρέπει :
α) Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1).

Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
β) Να γνωρίζουν το αντικείμενο της κινηματογραφικής παραγωγής από τη σύλληψη της ιδέας για ένα κινηματογραφικό έργο μέχρι την διανομή του.
γ) Να γνωρίζουν αποδεδειγμένα το κινηματογραφικό προϊόν ως αποτέλεσμα διανοητικής, πνευματικής, αισθητικής και επιχειρηματικής διαδικασίας.
δ) Να έχουν διοικητική εμπειρία και ικανότητες δοκιμασμένες σε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, κατά προτίμηση κινηματογραφικό.
ε) Να διαθέτουν διευθυντικά προσόντα.
στ) Ως πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου, να είναι γνωστοί και αποδεκτοί για τις ανωτέρω υπό στοιχεία β, γ, δ και ε, γνώσεις και προσόντα τους.

Η θεωρητική κατάρτιση που προκύπτει από τίτλους σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με αίτησή τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και από σύντομη έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το σχέδιό τους για το έργο και τη λειτουργία του Ε.Κ.Κ.
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα, σύντομη έκθεση του σχεδίου) κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα: είτε i) εγγράφως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Κ., (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 – Αθήνα), από ώρες 09.00 έως 16.00, είτε ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gfc.gr, εντός προθεσμίας έντεκα (11) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 16.00 ώρα της 25.5.2015.
Οι τίτλοι σπουδών και τα αποδεικτικά εμπειρίας, νομίμως επικυρωμένα, κατατίθενται στην ίδια προθεσμία στα γραφεία του Ε.Κ.Κ.

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί ούτε είναι υπόδικοι για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι δε άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν απαλλαγεί από αυτές νομίμως.

Της τελικής επιλογής θα προηγηθεί συνέντευξη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους ενδιαφερομένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.